VEDTEKTER FOR BÆRUM ROTARY KLUBBS FOND

Vedtatt 18.03.2002

1. Fondets formål

Bærum Rotary Klubbs Fond er etablert for å gi klubben større handlefrihet i det Rotary-arbeid den engasjerer seg i.

2. Fondets størrelse

Pr. 01.01.2002 var fondets størrelse kr. 135.878,90. Det tas imidlertid sikte på å øke forvaltningskapitalen til kr. 150 000,- innen 11.03.2004. Etter anvendelse av kr. 50.000,- av selskapets kapital til et eksternt jubileumsformål, fortrinnsvis i klubbens nærmiljø, skal Fondet igjen bygges opp til minimum kr. 150.000,- over en 10 årsperiode fra 2004.

Formålet for anvendelsen av kr. 50.000,. skal bygge på en innstilling fra klubbens styre og vedtak i plenum på ordinært medlemsmøte.

Klubbens øverste organ, slik dette til enhver tid er definert i ”Manual of Procedure” (MOP), kan på et hvilket som helst tidspunkt vedta å øke forvaltningskapitalen ut over de fastlagte kr. 150 000,-. Det samme organ kan på den annen side ikke fritt bygge forvaltningskapitalen ned, jfr. pkt. 8.

3. Fondets inntekter

Fondets faste inntekter vil komme fra avkastning fra forvaltningskapitalen, jfr. pkt 5 og 6. Klubbens styre kan imidlertid vedta at inntekter fra spesielle prosjekter som blir gjennomført kan tilføres fondet.

4. Fondets forvaltning

Til å forvalte fondet opprettes det en komité bestående av de fire sist avtroppende presidentene i klubben.

Det medlem av komitéen som har lengst ansiennitet som past president fungerer som formann. Klubbens kasserer er også ex officio medlem av komitéen, og han fungerer som komitéens sekretær når det er behov for protokollering av beslutninger.

Det forutsettes at komitéen i størst mulig utstrekning diskuterer seg frem til enstemmige beslutninger, men dersom dette ikke lar seg gjøre, fattes bindende vedtak med simpelt flertall blant samtlige komitémedlemmer. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

5. Fondets plassering

Forvaltningskomitéen skal sørge for at fondet til enhver tid er plassert slik at det både er størst mulig sikkerhet for kapitalen og at denne gir størst mulig avkastning.

6. Bruk av fondets avkastning

Avkastningen av fondet skal fra og med vedtaket av nye vedtekter tillegges Fondets kapital , og Styret i Bærum Rotary Klubb kan ikke fravike denne bindende bestemmelse og benytte avkastningen av fondsmidlene til løpende eller ad hoc Rotary-arbeid før år 2014, med unntak av jubileumsgaven i 2004.

Hvis fondsbeløpet på kr. 150.000,- er nådd før 10 årsperioden er utløpt (2014), kan Styret i Bærum Rotary Klubb beslutte etter uttalelse fra Fondsstyret at 50% av avkastningen skal stilles til disposisjon for et løpende godt formål, dog ikke til klubbens drift..

Fondsstyret har rett til å uttale seg om bruken av avkastningsmidlene, som både kan være en gave, stønad eller et prosjekt i  klubbens regi.

7. Forandring av fondets vedtekter

Forslag til forandring av fondets vedtekter skal forelegges Fondsstyret, og etter en innstilling til og behandling i klubbens styre vil endringsforslaget  bli forelagt Bærum Rotary Klubb i plenum på et regulært medlemsmøte.

Endringsforslaget skal foreligge skriftlig og være utsendt medlemmene på forhånd med innstilling fra Styret.

8. Nedbygging eller avvikling av fondet

Bærum Rotary Klubb kan avvikle eller anvende avkastningen av Fondets midler på annen måte en den som fremgår av disse vedtekter dersom det foreligger enstemmig innstilling både fra Fondsstyret og fra Klubbstyret til et klubbmøte. For  gyldig endringsvedtak må møtet være innkalt med minst 14 dagers varsel  vedlagt endringsforslaget og kan kun endres før 2014 dersom 4/5. (80%) av de fremmøtte stemmer for forslaget. Ved avvikling eller anvendelse skal Fondets midler  tilfalle et eller annet tiltak eller formål som Rotary-bevegelsen er engasjert i.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...