VEDTEKTER FOR BÆRUM ROTARY KLUBBS PROSJEKTKONTO

Vedtatt i klubbmøte 27.02.2006 

1. Formål

Bærum Rotary Klubbs Prosjektkonto er etablert for å være en base for finansiering av de prosjekter som Bærum Rotary beslutter å engasjere seg i.

2. Prosjektkontoens inntekter.

Prosjektkontoens inntekter vil komme fra frivillige bidrag fra klubbens medlemmer enten dette er i form av organisert innsamling eller individuell støtte. Gaven på kr. 10.000 som klubben mottok til sitt 50 års jubileum settes inn som del av grunnkapitalen. Klubben har videre foretatt en innsamling til et India-prosjekt i desember 2005 og det forutsettes at beløpet overføres til denne konto.

Klubbens styre kan vedta at inntekter fra spesielle salg- eller innsamlingsprosjekter som blir gjennomført i Bærum Rotary’s regi helt eller delvis skal tilføres prosjektkontoen.

3. Prosjektkontoens forvaltning

Klubbens til enhver tid valgte kasserer står for forvaltningen av kontoen. Kontoen skal ikke inngå i klubbens regnskap men medlemmene skal få informasjon om kapitalen og anvendelsen av kontoen minst en gang pr. år i tilknytning til godkjennelse av årsregnskap for klubben.

4. Prosjektmidlenes anvendelse

Klubbens styre innstiller til medlemsmøtet på prosjekter som klubben ønsker å støtte. Medlemsmøtet i klubben fatter vedtak om prosjektet og med hvor stort omfang og på hvilken måte prosjektmidler skal anvendes.

Klubbmøtet er beslutningsdyktig dersom minst 50% av medlemmene er tilstede og medlemmene er blitt gjort kjent med prosjektet og anvendelsen før møtet.

Prosjektmidler kan ikke anvendes til drift av klubben som sådan.

5. Prosjektkontoens avvikling og opphør.

Om medlemsmøtet beslutter med ¾ dels flertall at prosjektkontoen skal avvikles overføres innestående til klubbens vanlige driftskonto.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...