VEDTEKTER

§ 1

Klubbens navn er Bærum Rotary Klubb.

§ 2

Klubbens mål er å gagne andre. Dette mål søker vi å nå gjennom

¨      Å lære våre medmennesker å kjenne

¨      Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid

¨      Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv og som samfunnsborgere

¨      Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker

§ 3

Medlemmene opptas i samsvar med de retningslinjer som er fastsatt i Rotarys standarder supplert med klubbreglene for Bærum Rotary Klubb.

§ 4

Medlemsmøtet er klubbens høyeste organ, herunder årsmøtet og valgmøtet.  Det skal avholdes årsmøte og valgmøte hvert år hvor representanter til klubbens styre og revisor velges. Ønsker ett eller flere medlemmer andre saker behandlet av årsmøtet, valgmøtet eller annet medlemsmøte, må slike forslag fremsettes gjennom styret senest 30 dager før angjeldende møte

§ 5

Styret er ansvarlig for klubbens drift og økonomiske forvaltning og består av:

¨      President, som også har signaturrett for klubben

¨      Visepresident

¨      Sekretær

¨      Økonomiansvarlig

¨      Prosjektkoordinator

¨      Past president

Styrets oppgaver og plikter er nedfelt i klubbens regler.

§ 6

Styret fremlegger regnskap for Rotaryåret innen tre måneder etter Rotaryårets slutt.  Regnskapet godkjennes av årsmøtet i følge klubbens regler.

§ 7

Budsjett med fastsetting av medlemskontingent fremlegges av styret i henhold til klubbens lover.

§8

Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall av tilstedeværende medlemmer i et innkalt medlemsmøte hvor vedtektsendring står på agendaen. Medlemmene varsles 30 dager før møtet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...